Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling en overeenkomst, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in een andere vorm is gedaan, tussen La Sellerie, opgericht door Lisa Vanden Abeele en gevestigd te Eke hierna te noemen La Sellerie, en een Opdrachtgever.
 • De opdracht of bestelling door de Opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 • Onder de Opdrachtgever kan zowel een "Consument", zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een "Niet-consument" worden gerekend.
 • In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met La Sellerie, voor de uitvoering waarvan door La Sellerie derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: De overeenkomst

 • Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van La Sellerie zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of wanneer de Opdrachtgever niet schriftelijk binnen de 14 dagen heeft gereageerd.
 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat La Sellerie de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt. De opdracht kan bestaan uit de bestelling van een bepaald product en/of een bepaalde dienst. Na uitvoering van de bestelde dienst en/of levering van de bestelde producten wordt de overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Wanneer de Opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst, wordt er een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen La Sellerie en de Opdrachtgever.
 • Wijzigingen of aanvullingen op de gesloten overeenkomst kunnen enkel gebeuren na onderling overleg en mits schriftelijk akkoord van beide partijen.
 • De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3: Prijzen en tarieven

 • Alle door La Sellerie vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW. La Sellerie is te allen tijde gerechtigd prijzen en tarieven vóór de totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen.
 • Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiten geldende prijzen en/of tarieven. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de inkoopprijzen van goederen of materialen door toeleveranciers of fabrikanten verhoogd worden, is La Sellerie gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de Opdrachtgever.
 • De door La Sellerie vermelde tarieven voor een consult zijn inclusief het bijwerken van de wolvulling ter plaatse indien dit mogelijk is en exclusief andere herstellingen en reiskosten.

Artikel 4: Leveringen

 • De leveringstermijn is deze vermeld op de bestelbon, offerte, of desgevallend in de orderbevestiging. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en hangen mede af van de toeleveranciers van La Sellerie zoals vermeld in volgend artikel.
 • In geval van onvoorzienbare wijzigingen in de leveringstermijn, meer bepaald vertragingen veroorzaakt door fabrikanten of toeleveranciers, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat La Sellerie hiervoor verantwoordelijk kan gesteld worden.
 • Goederen blijven de eigendom van La Sellerie tot ontvangst van volledige betaling ervan. De levering geschiedt op de door La Sellerie aangegeven wijze. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het tijdstip waarop deze in macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
 • De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, is La Sellerie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 5: Zichttermijn

 • Voor de Opdrachtgever, uitsluitend in de hoedanigheid van Consument, zal de aanbieding een zichttermijn van 8 dagen inhouden, ingaande de dag van ontvangst door de Consument.
 • Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending en de kosten voor de reeds eventueel geleverde diensten (zoals een zadelpasconsult), de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. La Sellerie behoudt zich het recht deze kosten van het reeds betaalde bedrag in te houden, of indien nog niet betaald is, de Consument te houden aan zijn betalingsverplichting van de gemaakte kosten.
 • Goederen dienen in ongebruikte en ongeschonden staat te worden teruggegeven, op straffe van schadevergoeding. Labels, stickers en kaartjes van de fabrikant mogen niet verwijderd worden.
 • Beroep op de zichttermijn is uitgesloten voor goederen die reeds in gebruik zijn genomen en goederen die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd (maatwerk) dan wel een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
 • De Consument kan de zichttermijn uitsluitend schriftelijk inroepen via aangetekend schrijven.
 • Retournering van de goederen kan slechts geschieden na voorafgaand overleg met La Sellerie en met inachtneming van de retourvoorwaarden welke La Sellerie op verzoek verstrekt.

Artikel 6: Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden

 • Reparatie- en maatwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens het goede-huisvader principe. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. La Sellerie is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van de Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 • La Sellerie verstrekt een garantie van 3 maanden op reparaties vanaf het moment van levering.
 • Goederen die ter reparatie worden aangeboden, dienen uiterlijk 3 maanden na afwerking opgehaald te worden, tenzij anders overeengekomen. Bij gebreke hieraan wordt de Opdrachtgever verondersteld afstand te doen van zijn goederen en worden ze eigendom van La Sellerie.
 • Herstellingen welke niet betaald werden, zullen ongedaan gemaakt worden.

Artikel 7: Facturering en betaling

 • La Sellerie behoudt zich het recht om volledige betaling vooraf te verlangen alvorens de goederen en/of diensten geleverd worden. Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, behoudt La Sellerie zich het recht om een voorschot te verlangen bij bestelling en behoudt zich het recht om contante betaling te verlangen voor het volledige of restantbedrag bij levering van de goederen en/of diensten.
 • Bij bestelling van een zadel(s) dient de Opdrachtgever een voorschot van 30% van de overeengekomen prijs te voldoen aan La Sellerie. Dit voorschot geldt eveneens als opdrachtbevestiging en derhalve wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het voorschot. Bestellingen kunnen door de Opdrachtgever nadien niet meer geannuleerd worden, tenzij mits schriftelijk akkoord. Als de Opdrachtgever de bestelling toch annuleert, wordt het voorschot niet terugbetaald en ingehouden als schadevergoeding.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven of de factuur.
 • Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Voorts behoudt La Sellerie het recht om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 10% van de hoofdsom met een minimum bedrag van 50 euro. Verder komen alle door La Sellerie gemaakte kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor incassobureau, deurwaarder en juridische bijstand; maar ook eventuele gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met de te late betaling, ten laste van de Opdrachtgever.
 • Klachten met betrekking tot facturen of zaken schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door La Sellerie in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van La Sellerie totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met La Sellerie gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 • Door La Sellerie geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever heeft niet het recht om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om La Sellerie daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De Opdrachtgever is behouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van La Sellerie te bewaren. De Opdrachtgever is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan La Sellerie ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is La Sellerie gerechtigd tot deze penningen.
 • Voor het geval La Sellerie zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan La Sellerie of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van La Sellerie zich bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.

Artikel 9: Garanties

 • Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, heeft de Consument het recht op een wettelijke garantie voor elk conformiteitsgebrek dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf het moment van levering aan de Consument. Voor tweedehandsgoederen geldt voor de Consument een wettelijke garantie van 1 jaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Let op, enkel geldend voor nieuwe zadels. Op demo- en tweedehandszadels wordt geen garantie verschaft.
 • Voor de door La Sellerie geleverde goederen die geproduceerd werden door derden, heeft de Opdrachtgever recht op de fabrieksgarantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 • De Opdrachtgever dient de geleverde goederen en/of diensten onmiddellijk na levering te controleren op mogelijke gebreken of tekortkomingen. Bij de eventuele vaststelling van een gebrek, dient de Consument La Sellerie zo spoedig mogelijk te informeren en in ieder geval binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat La Sellerie in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient La Sellerie in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 • Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, ter keuze van La Sellerie, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak in de originele staat aan La Sellerie te retourneren en de eigendom daarover aan La Sellerie te verschaffen, tenzij La Sellerie schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • La Sellerie verstrekt een garantie van 3 maanden op reparaties vanaf het moment van levering.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik o.a. gebruik van silicone rijbroek op lederen zadel, onjuiste opslag (foutieve zadelsteun bv), verzuim van onderhoud, of indien het gebrek is ontstaan door omstandigheden waar La Sellerie geen invloed op kan uitoefenen zoals, doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen. De garantie vervalt evenzeer indien de Opdrachtgever herstellingen of veranderingen uitvoert of laat uitvoeren door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Sellerie.
 • Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief verzend- en reiskosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 • Reclamaties tegen facturen van La Sellerie dienen schriftelijk te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • La Sellerie garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde of herstelde goederen uitsluitend op het moment van de levering ervan. La Sellerie sluit elke aansprakelijkheid uit voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een verslechtering als gevolg van veranderingen in de gewichtstoestand van paard en/of ruiter, fysieke gebreken of veranderingen aan de paardenrug.
 • La Sellerie handelt altijd te goeder trouw en naar best vermogen. Derhalve distantieert La Sellerie zich van het oordeel van andere zadelpassers of zadelverkopers. Een tegenstrijdige mening van een andere zadelpasser of -verkoper, geeft de Opdrachtgever geen recht tot reclamatie en/of terugbetaling.

Artikel 10: Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

 • In geval één van beide partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst, dient de andere partij haar hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de tekortkomende partij haar tekortkomen hierna niet binnen een redelijke termijn herstelt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt zowel voor La Sellerie als voor de Opdrachtgever.
 • Indien La Sellerie volgens hoger genoemde voorwaarde overgaat tot ontbinding of opschorting, is La Sellerie niet gehouden tot de vergoeding van de schade en de kosten daardoor ontstaan.
 • In geval van ontbinding door La Sellerie is de Opdrachtgever niet ontslaan van enige betalingsverplichtingen voor reeds door La Sellerie geleverde goederen en/of diensten.
 • Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, vermeerderd met alle kosten die gemaakt werden voor de uitvoering van de opdracht, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Overmacht

 • Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, elke omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, waarop La Sellerie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor La Sellerie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • La Sellerie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. In geval van overmacht kan door de andere partij geen aanspraak gemaakt worden op enige schadevergoeding.
 • Indien overmacht zorgt voor een definitieve onmogelijkheid om te leveren, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • La Sellerie is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde of verkochte goederen, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Consument onverlet. De aansprakelijkheid van La Sellerie voor directe schade is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen/diensten. In geen geval kan La Sellerie worden aangesproken voor enige indirecte schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Opdrachtgever als aan derden.
 • La Sellerie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, veroorzaakt aan of door dieren of aan of door zij die voor de dieren verantwoordelijk zijn tijdens de werkzaamheden van La Sellerie.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 • La Sellerie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, hieronder te verstaan de rechten op alle ontwerpen, documentatie en andere materialen die gebruikt worden bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen La Sellerie en de Opdrachtgever.
 • In geval van levering van teksten, foto's en/of videobeelden, waaronder ook digitale versies, door La Sellerie aan de Opdrachtgever, blijven deze te allen tijde eigendom van La Sellerie.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten gesloten met La Sellerie is het Belgische recht van toepassing.
 • In geval van een geschil betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en La Sellerie, zullen beide partijen zich tot het uiterste inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen.
 • Elk geschil dat niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waarbinnen La Sellerie gevestigd is.